Privacy statement

Privacyverklaring Geboortezorg Limburg

Geboortezorg  Limburg, gevestigd aan de Minckelersstraat nr. 2 te (6372 PP) Landgraaf (Nederland) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59243171, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Geboortezorg Limburg respecteert de privacy van haar medewerkers, , klanten, leveranciers en bezoekers van haar website www.geboortezorglimburg.nl  en zal de persoonlijke informatie die u deelt te allen tijde vertrouwelijk behandelen. De wijze waarop Geboortezorg Limburg met persoonsgegevens omgaat, is in overeenstemming met de verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wanneer u de website van Geboortezorg Limburg gebruikt, geldt dat door het invullen van formulieren op de website, u Geboortezorg Limburg toestemming geeft om uw gegevens te registreren in een database. Geboortezorg Limburg gebruikt deze gegevens uitsluitend voor eigen bedrijfsdoeleinden, waaronder het verbeteren van onze dienstverlening en om u op de hoogte te kunnen houden over Geboortezorg Limburg en/of onze diensten. Conform hetgeen is bepaald in de Telecommunicatiewet, zijn onze e-mailings voorzien van een opt-out mogelijkheid.

Indien u na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft of een aanvullende toelichting wenst te ontvangen, dan kunt u contact opnemen met ons via onderstaande contactgegevens.

 

Contactgegevens
Geboortezorg Limburg
Minckelersstraat 2
6372 PP Landgraaf, NederlandTelefoon: 088-9094000

Postbus: 2690, 6401 DD Heerlen

Contact:kraamzorg@mgzl.nl Website: https://www.geboortezorglimburg.nl

 

Functionaris Gegevensbescherming

Geboortezorg Limburg huurt voor wat betreft  Privacy  bij Meander Groep zuid Limburg  o.a. de functionaris gegevensbescherming in. Dewi Delboeuf is de Functionaris Gegevensbescherming van MeanderGroep. Zij is rechtstreeks te bereiken op 0900-6990699 of via fg@mgzl.nl.

 

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Hierbij kan gedacht worden aan o.a. naam, geboortedatum, (e-mail)adres en telefoonnummer. Geboortezorg Limburg verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens voor verschillende doeleinden.

 

Doeleinden en rechtsgronden

Geboortezorg Limburg  verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens aan ons zijn verstrekt en voor zover dit noodzakelijk is in verband met de betreffende doeleinden. De doeleinden waarvoor Geboortezorg Limburg persoonsgegevens verwerkt, worden hieronder per categorie betrokkenen gespecificeerd.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden op basis van één of meerdere van de volgende rechtsgronden:

 1. Wanneer dit noodzakelijk is ter uitvoering van de met u aangegane overeenkomst;
 2. Wanneer dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting hiertoe;
 3. Wanneer wij hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben;
 4. Wanneer wij hiertoe uw (uitdrukkelijke) toestemming hebben ontvangen.

 

Ten aanzien van klanten

Van klanten verzamelt Geboortezorg Limburg persoonsgegevens als NAW-gegevens, geboortedatum, gezondheidsgegevens, contactgegevens, BSN, , het rekeningnummer en verzekeringsgegevens. Deze persoonsgegevens worden verwerkt om goede zorg te kunnen verlenen en meer specifiek voor de volgende doeleinden:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om u onze nieuwsbrief en/of reclamefolder te kunnen verzenden;
 • Voor het zo nodig afhandelen van uw betaling ;
 • Om diensten bij u te kunnen verlenen.;
 • Ten behoeve van de afhandeling van geschillen en de accountantscontrole;
 • Voor het kunnen uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken;
 • Gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, en onze administratie- en bewaarplicht;
 • Ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden, zoals bij incidentmeldingen en kwaliteitsvisitaties;
 • Het verbeteren van de dienstverlening van Geboortezorg Limburg;
 • Het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid in de zorg;
 • Naleving van of onderzoek naar (vermoedelijke) overtreding van wet- en/of (interne) regelgeving.

 

Ten aanzien van medewerkers, en sollicitanten

Van medewerkers en sollicitanten verwerkt Geboortezorg Limburg persoonsgegevens als NAW-gegevens, contactgegevens, geboortedatum, CV, motivatiebrief, bankrekeningnummer en functioneringsgegevens. Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Voor de uitvoering van de overeengekomen arbeidsvoorwaarden, waaronder maar niet beperkt tot het salaris, reiskosten woon-werkverkeer, vakantiedagen en het verstrekken van bedrijfseigendommen;
 • Voor het vaststellen, fiatteren en uitbetalen van salaris/beloningen/vergoedingen etc.;
 • Om leiding te kunnen geven aan medewerkers;
 • Ter beoordeling van het functioneren van medewerkers;
 • In het kader van opleiding- en loopbaanbegeleiding van medewerkers, waaronder maar niet beperkt tot de inventarisatie en het onderhouden van de vakkennis (PE) en het voldoen aan de wetgeving hieromtrent;
 • In het kader van de bedrijfsmedische zorg voor medewerkers, waaronder maar niet beperkt tot begeleiding bij ziekteverzuim, begeleiding door de Arbodienst en eventuele betalingen gedurende arbeidsongeschiktheid;
 • Voor het vastleggen van ziekte- en verlofdagen;
 • Ter voorbereiding of het faciliteren van reizen ten behoeve van de werkzaamheden;
 • Voor het faciliteren van een adressenbestand/smoelenboek van medewerkers en zakelijke contactgegevens.
 • Voor het verlenen van ontslag;
 • Gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, en onze administratie- en bewaarplicht;
 • Voor het kunnen uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken;
 • Voor het aantrekken van nieuwe medewerkers, waaronder maar niet beperkt tot het beoordelen van de geschiktheid van kandidaten, het uitnodigen voor gesprekken en het eventueel afwijzen van kandidaten;
 • Voor het verbeteren van de dienstverlening van Geboortezorg Limburg;
 • Voor het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid in de zorg;
 • Voor naleving van of onderzoek naar (vermoedelijke) overtreding van wet- en/of (interne) regelgeving.

 

Ten aanzien van onze leveranciers

Van Leveranciers verwerkt Geboortezorg Limburg persoonsgegevens als NAW-gegevens en contactgegevens. De (persoons)gegevens worden verwerkt met het oog op de volgende doeleinden:

 • Voor het opvragen van offertes met als doel een overeenkomst te sluiten;
 • Voor communicatie omtrent de opdracht;
 • In het kader van de te voeren administratie;
 • Voor het afhandelen van betalingen;
 • Voor naleving van of onderzoek naar (vermoedelijke) overtreding van wet- en/of (interne) regelgeving.

 

Ten aanzien van websitegebruikers

Van websitegebruikers verwerkt Geboortezorg Limburg persoonsgegevens als uw IP-adres met het oog op de volgende doeleinden:

 • Geboortezorg Limburg analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Geboortezorg Limburg volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Voor naleving van of onderzoek naar (vermoedelijke) overtreding van wet- en/of (interne) regelgeving.

 

Wij hebben niet de intentie persoonlijke gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker van de website jonger is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat persoonlijke gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vermelde contactgegevens of via privacy@mgzl.nl.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Geboortezorg Limburg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die omvangrijke gevolgen kunnen hebben voor betrokken personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van een natuurlijk persoon (zoals een bijvoorbeeld een medewerker van MeanderGroep).

 

Bewaren persoonsgegevens

Geboortezorg Limburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daar waar langere wettelijke termijnen gelden, worden deze gehanteerd. Zo worden medische dossiers in beginsel bijvoorbeeld 20 jaar bewaard, en geldt als wettelijke bewaartermijn voor de salarisadministratie ten minste 7 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Geboortezorg Limburg kan voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden gebruik maken van derden, welke persoonsgegevens zullen verwerken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een externe salarisadministrateur en softwareleveranciers (bijvoorbeeld ten behoeve van het digitale zorgdossier). Geboortezorg Limburg verstrekt deze alsdan uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, met uw (uitdrukkelijke) toestemming dan wel ter behartiging van gerechtvaardigde belangen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Geboortezorg Limburg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en Geboortezorg Limburg verkoopt uw gegevens niet aan derden.

 

Cookies of vergelijkbare technieken

Geboortezorg Limburg gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Geboortezorg Limburg gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen wij cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Geboortezorg Limburg. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid; dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens of verzoek tot gegevensoverdraging sturen naar privacy@mgzl.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Klachten
U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar fg@mgzl.nl. Daarnaast heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Beveiligen persoonsgegevens

Geboortezorg Limburg huurt voor wat betreft  privacy en beveiliging persoonsgegevens  Meander Groep Zuid Limburg  in.

Geboortezorg Limburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

MeanderGroep heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

-           MeanderGroep werkt volgens de NEN7510 standaard om persoonsgegevens te beschermen;
-           Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
-           Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding;

-           Wij gebruiken DKIM, SPF en DMARC als internetstandaarden om te voorkomen dat uit onze  naam e-mailberichten worden ontvangen die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen;

-           DNSSEC is een extra beveiliging aanvullend op DNS voor het omzetten van een

domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het

wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten

controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via vermelde contactgegevens of via privacy@mgzl.nl.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. De meest actuele versie vindt u telkens via onze website. Wij adviseren u dan ook met enige regelmaat deze privacyverklaring te raadplegen op mogelijke aanpassingen.

 

Privacyverklaring versie 2023-07